top of page
mark-516279_1920.jpg

Yalın Süreç Yönetim Sistemi

"Süreçlerinizi yönet(e)miyorsanız gerçekte neyi yönettiğinizi tekrar gözden geçirin" Cumhur Güzel

 

Müşteriler sizin organizasyon yapınızla ilgilenmez. Onların ilgi alanı süreçlerinizin (kendilerine yönelik) etkili çalışmasıdır. Endüstri 4.0'ın etkilerinin henüz başında olsa dahi günümüz iş dünyasında rekabet kuruluşlar arasında değil süreçler arasındadır. "Sipariş süreciniz" etkin değilse satış uzmanlarınızın çok iyi olması bir şey ifade etmez. "Termin süreciniz" yavaşsa müşteri memnuniyeti çalışmalarınızın getirisi yoktur. "Teslimat Süreciniz" başarısızsa reklam ve promosyon faaliyetleri için boş yere fon ayırıyorsunuz demektir...

Hiyerarşik organizasyondaki çatışmaları gidermek, kişiler ayrıldığında işlerin durmasını engellemek, iyileştirmelerin kültüre yerleşmesini sağlamak, otomasyonu güçlendirmek, "anlık" ölçümlere ulaşabilek, kârlılığı güvence altına alan verimlilik ve etkinliği sağlamak, dilek ve temenniler yerine verilerle konuşmak istiyorsanız Yalın Süreç Yönetimi tam size göredir. 

SÜREÇ DANIŞMANLIK, 30 yıllık deneyimi ile tüm süreç envanterini ortaya çıkartır, performans göstergelerini belirler, iyileştirmeye açık alanları tespit ederek stratejiler üzerinde etkili olan kilit ve kritik süreçlerinizi oluşturur. Süreç Yönetimi ile birlikte tüm sistem verilerle konuşmaya, iletişim kurmaya, kuruluşun hedeflerine uygun şekilde hareket etmeye başlar.

Danışmanlık Yaklaşımımız

 • Mevcut Durum Analizi 

  • Süreç Yönetimi ve İyileştirmesi Eğitimleri

  • Çalışanlar, müşteriler ve tedarikçilerle görüşmeler

  • Süreçlerin İzlenmesi​​

  • Süreç Envanteri ve süreç sınıflandırması (mevcut ve

               danışmanlığımız tarafından önerilen yeni süreçlerin belirlenmesi)

 • Süreç Analizi 

  • Süreçlerin tanımlanması ve analizi

  • Süreç Risklerinin belirlenmesi

  • Süreç Performans Göstergelerinin belirlenmesi

  • Süreç Danışmanlık'a özgü bir yöntem olan "Etki Matrisi", "Gelişim İhtiyacı Matrisi" ve "Karar Matrisi" ile Kilit ve Kritik süreçlerin belirlenmesi

 • Süreç Haritalama

  • Süreç haritalarının oluşturulması (süreç haritaları "canlı ortama" geçişte kullanılan iş akışlardır)

 • Süreç İyileştirme ve Raporlama

  • Süreç Eylem Planı'nın oluşturulması

  • Süreçleri yalınlaştırmada endüstri 4.0 uygulama ve uyarlamaları

  • İyileştirmelerin paylaşılması, yayılımı ve "Tek Parça Akış"ın sağlanması

  • Süreç performanslarının kurumsal hedeflerle kenetlenmesi

  • Periyodik gözetim ve doğrulama ziyaretleri (müşteri isteğine tabiidir)

 • Çıktılar 

  • Süreç Envanteri

  • Süreç Performans Göstergeleri Raporu

  • Süreç İyileştirme Eylem Planı 

  • Süreç Haritaları

  • Kilit ve Kritik Süreç Planı

 

Kazancınız

Süreç Yönetimi Sistemi danışmanlığımız sonucunda kuruluşların başlıca kazanımları şunlardır:

 • Vizyon, misyon, strateji ve hedeflere uygun süreçlerin tasarımı veya süreç mimarisinin yeniden tasarımı,

 • Basit, herkesçe anlaşılabilir süreçlerle rol ve sorumlulukların belirlenmesi ve hiyerarşik organizasyondan süreç organizasyonuna geçiş

 • Rekabetçi (esnek ve hızlı) organizasyon,

 • İyileştirmelerde kaynakların etkin kullanımı,

 • Performans Yönetim Sistemi için göstergelerin belirlenmesi (bkz. Süreç Performans Göstergeleri),

 • Hedeflerin doğrusal, adil, dengeli ve objektif dağılımı,

 • Müşteri memnuniyeti ve aidiyetinin artması,

 • Müşteri portföyünün zenginleşmesi,

 • Müşteri şikayetlerine duyarlılığın artması,

 • Kıyaslanabilir bir kuruluş ortamı,

 • Sistematik çözümleme ve iyileştirme yeteneğinin gelişmesi,

 • Önleyici davranışta artış,

 • Orta vadede ürün kalitesinde yükselme,

 • Tüm süreçlerde hız ve kaynak tasarrufu sağlayan Etkinlik ve Etkililiğin artması,

 • Sabit ve değişken maliyetlerin azalması,

 • "Bir sonraki süreç müşteridir" felsefesinin yerleşmesi ile daha etkili iş iletişim,

 • "Sürekli İyileştirme Kültürü"nün kurumsal bünyeye yerleşmesi,

 • Ölçme, analiz ve iyileştirmeye yönelik yaklaşımların ve yayılımın artması,

 • Hata adımlarının yok edilmesi ile gereksiz tekrarların ve maliyetlerin azaltılması, verimliliğin artması.

bottom of page