top of page

TS ISO 16949:2016 Otomotiv Üretimi ve İlgili Yedek Parça Üreticisi Kuruluşlar İçin ISO 9001 Uygulaması

 

Türk Otomotiv sektörünün dünya üzerindeki rekabeti göz önüne alındığında sektörün hatasız üretim yapmak istemesi anlaşılır bir gerekçedir ve bu durum sektöre üretim yapan kuruluşların ISO 16949'u uygulamalarını neredeyse zorunlu duruma getirmiştir.

ISO/TS 16949  Standardı; QS 9000, VDA 6.3, EAQF 94 ve ANFIA Kalite Sistem Standartlarının tamamını kapsayan entegre bir kalite yönetim sistemi standardı olup, 1 Mart 1999 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu standart; Ford Motor Company, General Motors Corporation, DaimlerChrysler Corporation ile CCFA/Fransa, FIEV/Fransa, VDA/Almanya ve ANFIA/İtalya tarafından oluşturulan International Automotive Task Force'ca hazırlanmıştır ve bu ülkelerdeki otomotiv şirketleri için geçerlidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO/TS 16949 , Toplam Kalite Yönetimi anlayışında son derece etkin bir sistem olarak değerlendirilmesinin yanı sıra olası hata türü ve etkileri analizi (FMEA), deneysel tasarım (DoE), kalite fonksiyonlarını geliştirme (QFD) gibi kalite tekniklerini ve iş planlarını, sevk, fiyat ve işletmecilik gibi unsurları içeren sürekli iyileştirme yaklaşımı ile otomotiv endüstrisinde en etkili uygulamadır. 

ISO/TS 16949 Uygulama Alanları;

• Üretim,
• Servis parçası tedarikçileri,
• Tedarikçiler
• Parça veya malzeme tedarikçileri 
• Isıl işlem, boyama, kaplama veya diğer yüzey işlemlerini yapanlar 
• Müşteriye özel diğer işlemlerin tedarikçileri.

Standardın Kapsamı

Standart, sadece otomotivle alakalı ürünler ile ilgilidir: Bu amaçla standart sadece “Üretimin yapıldığı veya servis parçalarının imal edildiği alanlara uygulanabilir”. Alan, katma değerli üretim süreçlerinin olduğu alanlardır. Üretim/imalat, üretim malzemelerinin, parça veya tertibatların yapım işlemi/prosesi veya ısıl-işlem, boyama, kaplama hizmetleri olarak tanımlanmaktadır.

 

Standardın Gelişmiş Özellikleri:

Standart, ISO 9001’in aynı maddelerin kapsamakla birlikte bu maddelerin otomotiv üreticilerinin teknik karşılama isteklerini yansıtacak şekilde geliştirilmiştir. Örneğin, ISO 9001 Standardı 5.1 maddesinde yönetimin sorumluluğunu beş fıkrada tanımlarken, ISO/TS 16949 Standardı bu beş fıkraya ek olarak bir de “proses verimliliği” fıkrası getirmiştir. 

 

SÜREÇ DANIŞMANLIK, kuruluşunuzun 19949:2016 Standardı kapsamında amaçladığı hedeflerine ulaşması için tamamen kuruluşunuza özgü oluşturacağı stratejik yaklaşımlarla, yanınızda yer alır.

 

Danışmalık Yaklaşımımız

 • Mevcut Durum Analizi 

  • Mevcut süreç yapısının incelenmesi

  • (Varsa) Süreçlerin, süreçler arası ilişkilerin, Süreç Tanımlama Formlarının, Potansiyel Süreç performans göstergelerinin, Kilit ve Kritik Süreçlerin incelenerek iyileştirmeye açık alanların saptanması

  • Süreç yeterlilik raporu ile süreç incelemeleri sonrasında çıkan iyileştirmeye açık alanların ve giderici önerilerin raporlanması

  • Mevcut KYS’nin incelenerek, 16949 açısından eksiklerin tesbit edilmesi ve çalışma planının güncellenmesi.

 • Süreç Yönetim Sistemi

  • Kuruluşta süreç çalışması yoksa Süreç Yönetim Sistemi'nin kurulması

 • Eğitimler 

  • ISO/TS 16949 KYS Bilgilendirme Eğitimi

  • ISO/TS 16949 KYS İç Denetçi Eğitimi

  • Otomotiv Sektörü Süreç Yaklaşımı Eğitimi

  • APQP-PPAP Eğitimi

  • Hata Türleri ve Etkileri Analizi (FMEA) Eğitimi

  • İstatistiksel Proses Kontrol (İPK-SPC) Eğitimi

  • Ölçüm Sistemleri Analizi (MSA) Eğitimi

 • Geliştirme ve Uygulama 

  • Sistem prosedürleri ve ekleri olan diğer dokümanlar (talimatlar, formlar, görev tanımları, sözleşmeler vb) ile ilgili taslak çalışmalar gözden geçirilerek, geliştirilmesi ve tüm dokümanların 16949’a uygun bir bütünlük içinde olmasının sağlanması.

  • 16949 ile geliştirilmiş KYS Dokümantasyonunun yürürlüğe girmesinin sağlanması 

  • Periyodik izleme ziyaretleri ve raporlama.

 • İç Denetimler 

  • Kurluşun çalışma prensipleri ve takvimine uygun olarak iç denetim takviminin tesbiti,

  • İç denetim planlaması ve gerçekleştirilmesi,

  • İç denetim değerlendirme raporunun sunulması,

  • İç denetimlerde ve iç denetim değerlendirme raporunda ortaya çıkan uygunsuzluk ve eksiklerin kapatılması.


Kazancınız

 • Potansiyel müşteri beklentilerinin karşılanması ve potansiyel rakiplerin dışlanması

 • Çalışanların ISO/TS 16949, analiz ve planlama teknikleri konusunda eğitilmesi

 • Süreç Yönetimi ve İyileştirmesi Sisteminin ileri safhada uygulanması ile birim maliyetlerin düşürülmesi,

 • Çalışan motivasyonunun artırılması ve uygulanabilir sistemlerin geliştirilmesi ve/veya iyileştirilmesi

 • Müşteri memnuniyetinin öncelikli süreç referansı olması

 • Düzeltici faaliyet yaklaşımından, önleyici faaliyet yaklaşımına geçilmesi

 • Süreçler arası takım çalışması yaklaşımının geliştirilmesiyle motivasyon, yaratıcılık ve etkin kaynak kullanımının artırılması

 • Kaliteyi etkileyen tüm personel arasında kalite bilincinin yaygınlaştırılması ve ortak kalite lisanının geliştirilmesi

 • Tedarikçi ve taşeronlar için ortak bir kalite sistem yaklaşımı sağlanması

 • Tek standartta denetim kolaylığı ve maliyet avantajı sağlanması

ek-16949.jpg

Standart; sürekli gelişim, hata önleme, süreçler içerisindeki atıkların azaltılması amaçlı  kalite yönetim sistemi esaslarını belirler. Standart, ayrıca, değişik müşteri taleplerini karşılamaya ve farklı denetim ve belgelendirme ihtiyaçlarını ortadan kaldırmaya yöneliktir. 

 

ISO/TS 16949 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 9001 Kalite Yönetim Standardı’nın otomotiv sektörünün süreçlerine girdi (parça) sağlayan işletmelerin kalitesini, sektöre özel kalite seviyesine yükseltmek amacıyla oluşturulmuş bir teknik standarttır. Bu nedenle, hataların düzeltilmesi yerine hataların önlenmesi prensibine dayanır. Bu suretle kaliteyi sürekli artıran sistem, otomotiv ana üreticilerine “hatasız sürekli parça tedariğini” güvence altına alır. 16949 ile sadece parça üreten kuruluş değil; ona girdi sağlayan kuruluşlar da kalite sistemi tarafından kapsam içine alınarak, ana süreç girdilerinin tamamının kapsanması sağlanır.

ek_16949_ozgun_surec_modeli.jpg

1. Başlık

bottom of page